بسنده كردن به خدمات ناچيز


گسترش بيبرنامه بازاري سرريز شده از كالا، دشواريهاي ديگري را نيز ميآفرينند. اشتباه هاي چند باره كه در صورت حسابها آورده ميشود پنل پیامک و كيفيت پايين خدمات، پنل اس ام اس بخشي از اين دشواريها در آمريكاست. شش درصد از مشتركين پنل اس ام اس از مبالغي كه به عنوان پنل پیامک ماليات پنل اس ام اس فدرال در صورت حسابهاي خود ديدهاند، گله دارند. در سال ۲۰۰۲، ۶۰ درصد مشتركين، پنل پیامک دست پنل اس ام اس كم يك بار از خدمات ارايه شده شكايت كردهاند. در سال ۲۰۰۳ ، در گزارشي دولتي ،دشواريهاي پنل پیامک مربوط به پوشش ارتباطي ، پارازيتها و آكندگيخطهاي شبكه را كه به قطع ارتباطات ميانجاميدند، به كميسرمايهگذاري در اين زمينه نسبت داده است. يادآوري كنيم كه قطع شدنهاي نابهنگام ، يك دهم پنل پیامک ارتباطات يك پنجم مشتريان را در بر ميگيرد.آيا تمامياين نابهنجاريها هزينهاي پرهيز ناپذير است كه پنل اس ام اس براي پنل پیامک پيشرفت و نوسانهايشان ميپردازيم؟ روزنامهنگار نيويورك تايمز مينويسد كه «بهرهوري از تلفن به پنل پیامک گونهاي شگفتانگيز چنان افزوني گرفته است كه شبكههاي ارتباطي همواره آكندهاند؛ چيزي پنل اس ام اس كه با درصد بالاي ناخوشنوديهاي مشتركين همخواني دارد. اين آكندگي خطها نشان يك بيماري است. زماني كه بدانيم «تلفنهاي همراه پنل پیامک از تلفنهاي ثابت كمتر كارآمدند» پايين بودن سطح خدمات پنل اس ام اس تلفنهاي همراه را بهتر در مييابيم.
ادامه مطلب : بسنده كردن به خدمات ناچيز

مشخصات

  • منبع: http://irandey.parsablog.com/post/41
  • کلمات کلیدی: پیامک ,خدمات ,درصد ,خدمات ناچيز ,بسنده كردن
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها