دنیای ارتباطات


دنياي سحرآميز اين پنل پیامک پنل اس ام اس گونه ارتباط، ميوه نمادين قدرت ۲۰ ساله نئوليبراليسم است و به مانند همان،بر غارت استوار است و زمينه ساز نابساماني. با گسترش استانداردهاي پنل اس ام اس ناهمگون، شركتهاي رقيب مشتريان را به گروگان پنل پیامک ميگيرند و بدينسان بازار را ميان خود بخش پنل اس ام اس ميكنند. هر چند كه نسبت به اروپا و آسيا، آمريكاييها در بهرهوري از تلفن پنل پیامک همراه پس ماندهاند ولي در امر رقابت افسار گسيخته ، از همه پيشي گرفتهاند. از دور خارج شدن تلفنهاي پنل پیامک همراه و به كار گرفتن تلفنهاي جديدتر، بر همه لايههاي بازار اثر ميگذارد.يادآوري كنيم كه فقط در پنل اس ام اس آمريكا هر پنل پیامک ساله ميان ۴۰ تا ۵۰ ميليون تلفن همراه دور انداخته مي شوند. مد هر ۶ ماه يك بار دگرگون ميشود و نوآوريها، هم ريخت و هم رنگ و هم فنآوريدستگاهها را در بر ميگيرد. دستگاههايي به رنگ پنل اس ام اس آب نبات با اكرانهاي باز پنل پیامک شونده و يا كشويي، كه ميتوانند هم تلفن باشند و هم دوربين عكاسي يا فيلمبرداري و هم ميتوانند صداها را بازشناسي كنند، نمونههايي از فرآوردههاي ياد شدهاند. ودافون در بريتانيا و ياهو پنل پیامک چيسون در ژاپن، نوترين فنآوريها را، همچنان كه روزنامه وال استريت مينويسد، از دست پنل اس ام اس همديگر ميربايند. امروزه تنها پيشرفتهترين پنل پیامک دستگاهها ميتوانند با خدماتي همراهي كنند كه شركتها با تلاش بسيار به مشتريان خود مفروشند.
ادامه مطلب : دنیای ارتباطات

مشخصات

  • منبع: http://irandey.parsablog.com/post/39
  • کلمات کلیدی: پیامک ,ميتوانند ,تلفن ,دنیای ارتباطات ,پیامک همراه
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها